Proverbes 3:14
כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃
Proverbes 4:5-7
5
קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
6
אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃
7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
Proverbes 16:16
קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃
Proverbes 20:15
יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת׃
Job 28:15-19
15
לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃
16
לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃
17
לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃
18
ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃
19
לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃
Psaumes 19:10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 119:127
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
Matthieu 16:26
כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
Philippiens 3:9
ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃