Proverbes 1:16
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Esaïe 57:20
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט׃
Michée 2:1
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃
Luc 22:66
ובהית הבקר נקהלו זקני העם והכהנים הגדולים והסופרים ויעלהו לפני הסנהדרין שלהם ויאמרו האתה הוא המשיח אמר לנו׃
Jean 18:28
ויוליכו את ישוע מבית קיפא אל בית המשפט ויהי בבקר השכם והמה לא נכנסו אל בית המשפט למען אשר לא יטמאו כי אם יאכלו את הפסח׃
2 Pierre 2:14
עינים להם מלאות נאפים אשר לא תחדלות מחטוא ואת נפשות הפתאים יצודדו ולב מלמד בצע להם בני המארה׃