Proverbes 3:18
עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃
Proverbes 23:23
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃
Actes 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃
Actes 11:23
ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃
1 Thessaloniciens 5:21
בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃
Hébreux 2:1
לכן אנחנו חיבים ביותר להכין לבבנו אל אשר שמענו פן ילוז ויאבד ממנו׃
Apocalypse 2:13
ידעתי את מעשיך ואת מקום שבתך אשר שם כסא השטן ותדבק בשמי ולא שקרת באמונתי גם בימי אנטיפס עדי הנאמן אשר נהרג אצלכם מקום מושב השטן׃
Apocalypse 12:11
והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃
Génèse 32:26
ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני׃
Cantique des Cantiques 3:4
כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי׃
Luc 24:27-29
27
ויחל ממשה ומכל הנביאים ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו׃
28
ויקרבו אל הכפר אשר הם הלכים שמה וישם פניו כהלך לו לדרכו׃
29
ויפצרו בו לאמר שבה אתנו כי עת ערב הגיע ונטה היום ויבא הביתה לשבת אתם׃
Jean 4:39-42
39
ויאמינו בו שמרנים רבים מן העיר ההיא על דבר האשה אשר העידה לאמר הוא הגיד לי את כל אשר עשיתי׃
40
ויהי כאשר באו אליו השמרנים וישאלו ממנו לשבת אתם וישב שם יומים׃
41
ועוד רבים מהמה האמינו בו בעבור דברו׃
42
ויאמרו אל האשה מעתה לא בעבור מאמרך נאמין כי באזנינו שמענו ונדע כי אמנם זה הוא המשיח מושיע העולם׃
Proverbes 3:22
ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃
Deutéronome 32:47
כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה׃
Ecclesiaste 7:12
כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃
Jean 6:68
ויען אתו שמעון פטרוס אדני אל מי נלך דברי חיי עולמים עמך׃