Proverbes 8:14
לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃
Proverbes 10:29
מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃
Proverbes 21:22
עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃
Ecclesiaste 7:19
החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃
Ecclesiaste 9:14-18
14
עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים׃
15
ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא׃
16
ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים׃
17
דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים׃
18
טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃
Psaumes 84:7
ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃
Esaïe 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
Colossiens 1:11
להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃