Job 7:17
מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך׃
Psaumes 4:4
רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃
Luc 2:19
ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה׃
Luc 2:51
וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃
Deutéronome 13:11
וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך׃
Deutéronome 21:21
ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו׃
Deutéronome 32:29
לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם׃
1 Corinthiens 10:6
וכל זאת היתה לנו למופת לבלתי התאות לרעה כאשר התאוו גם המה׃
1 Corinthiens 10:11
כל זאת מצאתם להיות למופת ותכתב למוסר לנו אשר הגיעו אלינו קצי העולמים׃
Jude 1:5-7
5
ויש את נפשי להזכיר אתכם את אשר כבר ידעתם כי הושיע יהוה את העם ממצרים וישמד אחרי כן את אשר לא האמינו׃
6
והמלאכים אשר לא שמרו את משרתם כי אם עזבו את זבלם שמרם במוסרות עולם ובאפלה למשפט היום הגדול׃
7
כאשר סדום ועמרה והערים סביבותיהן אשר הזנו כמוהם וילכו אחרי בשר זר נהיו כראי כי נמסרו למוסר אש עולם׃