Psaumes 107:43
מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃
Ecclesiaste 8:1-5
1
מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא׃
2
אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים׃
3
אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע כי כל אשר יחפץ יעשה׃
4
באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה׃
5
שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם׃
Osée 14:9
מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Proverbes 18:5
שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט׃
Proverbes 28:21
הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר׃
Lévitique 19:15
לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃
Deutéronome 1:17
לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
Deutéronome 16:19
לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃
2 Chroniques 19:7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Psaumes 82:2-4
2
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
Jean 7:24
אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃
1 Timothée 5:20
את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃
1 Timothée 5:21
הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃
Jacques 2:4-6
4
הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שפטים בעלי מחשבות רעות׃
5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃
1 Pierre 1:17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃