Proverbes 14:16
חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃
Proverbes 27:12
ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃
Exode 9:20
הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים׃
Exode 9:21
ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה׃
Esaïe 26:20
לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם׃
Esaïe 26:21
כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה׃
Matthieu 24:15-18
15
לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
16
אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
17
ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃
18
ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃
1 Thessaloniciens 5:2-6
2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
4
אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃
5
אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃
6
לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
Hébreux 6:18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃
Hébreux 11:7
באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃
Proverbes 7:7
וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב׃
Proverbes 7:22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
Proverbes 7:23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Proverbes 9:16-18
16
מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃
17
מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃
18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Proverbes 29:1
איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃