Proverbes 3:14
כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃
Proverbes 3:15
יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃
Proverbes 8:18
עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃
Proverbes 8:19
טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃
Proverbes 16:16
קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃
Proverbes 23:23
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃
Psaumes 19:10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 119:14
בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃
Psaumes 119:72
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃
Psaumes 119:127
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
Matthieu 6:19-21
19
אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃
20
אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃
21
כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃
Matthieu 13:44
עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא׃
Matthieu 19:21
ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃
Matthieu 19:22
ויהי כשמע הבחור את הדבר הזה וילך משם נעצב כי היו לו נכסים רבים׃
Matthieu 19:29
וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃
Job 28:12-20
12
והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה׃
13
לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃
14
תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי׃
15
לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃
16
לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃
17
לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃
18
ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃
19
לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃
20
והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃
Ecclesiaste 4:8
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃
Luc 16:8
וישבח האדון את פקיד העולה על אשר הערים לעשות כי בני העולם הזה ערומים הם בדורם מבני האור׃