Proverbes 10:23
כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃
Jérémie 11:15
מה לידידי בביתי עשותה המזמתה הרבים ובשר קדש יעברו מעליך כי רעתכי אז תעלזי׃
Habaquq 1:15
כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל׃
Sophonie 3:11
ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי׃
1 Corinthiens 13:6
לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃
Osée 7:3
ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים׃
Luc 22:4
וילך וידבר עם ראשי הכהנים ושרי החיל איך ימסרנו אל ידם׃
Luc 22:5
וישמחו ויאתו לתת לו כסף׃
Romains 1:32
יודעים המה את משפט אלהים כי עשי אלה בני מות הם ולא לבד שיעשו את אלה כי גם רצתה נפשם בעשיהם׃