Proverbes 15:28
לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃
Proverbes 22:17
הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃
Proverbes 22:18
כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃
Psaumes 37:30
פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃
Psaumes 37:31
תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃
Psaumes 45:1
למנצח על ששנים לבני קרח משכיל שיר ידידת רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר׃
Matthieu 12:34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
Matthieu 12:35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃