Proverbes 11:2
בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃
Proverbes 17:19
אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר׃
Proverbes 18:12
לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃
Proverbes 29:23
גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Ester 3:5
וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה׃
Ester 6:6
ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Esaïe 2:11
עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 2:12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
Esaïe 37:10-13
10
כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישאך אלהיך אשר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃
11
הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם ואתה תנצל׃
12
ההצילו אותם אלהי הגוים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלשר׃
13
איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה׃
Esaïe 37:38-13
Daniel 4:30-37
30
ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל רבתא די אנה בניתה לבית מלכו בתקף חסני וליקר הדרי׃
31
עוד מלתא בפם מלכא קל מן שמיא נפל לך אמרין נבוכדנצר מלכא מלכותה עדת מנך׃
32
ומן אנשא לך טרדין ועם חיות ברא מדרך עשבא כתורין לך יטעמון ושבעה עדנין יחלפון עליך עד די תנדע די שליט עליא במלכות אנשא ולמן די יצבא יתננה׃
33
בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין׃
34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
36
בה זמנא מנדעי יתוב עלי וליקר מלכותי הדרי וזוי יתוב עלי ולי הדברי ורברבני יבעון ועל מלכותי התקנת ורבו יתירה הוספת לי׃
37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Daniel 5:22
ואנתה ברה בלשאצר לא השפלת לבבך כל קבל די כל דנה ידעת׃
Daniel 5:24
באדין מן קדמוהי שליח פסא די ידא וכתבא דנה רשים׃
Abdias 1:3
זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃
Abdias 1:4
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה׃
Matthieu 26:33-35
33
ויען פטרוס ויאמר לו גם כי יכשלו בך כלם אני לעולם לא אכשל׃
34
ויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים׃
35
ויאמר אליו פטרוס גם כי יהיה עלי למות אתך כחש לא אכחש בך וכן אמרו גם כל התלמידים׃
Matthieu 26:74-35
Romains 11:20
כן הוא המה נקפו על אשר לא האמינו ואתה הנך קים על ידי האמונה אל תתגאה כי אם ירא׃
1 Timothée 3:6
ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃