Proverbes 3:15-18
15
יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃
16
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃
17
דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃
18
עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃
Proverbes 4:7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
Proverbes 8:10
קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר׃
Proverbes 8:11
כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה׃
Proverbes 8:19
טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃
Job 28:13-28
13
לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃
14
תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי׃
15
לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃
16
לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃
17
לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃
18
ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃
19
לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃
20
והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃
21
ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה׃
22
אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה׃
23
אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה׃
24
כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה׃
25
לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה׃
26
בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות׃
27
אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה׃
28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 119:127
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
Ecclesiaste 7:12
כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃
Matthieu 16:26
כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃