Proverbes 12:18
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Proverbes 15:4
מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃
Proverbes 16:13
רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב׃
Proverbes 25:11
תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃
Proverbes 25:12
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃
Matthieu 12:35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
Proverbes 23:7
כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך׃
Génèse 6:5
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום׃
Génèse 8:21
וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי׃
Jérémie 17:9
עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו׃
Matthieu 12:34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃