Psaumes 56:9
אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי׃
Luc 18:1
וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
1 Timothée 2:8
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃
Jacques 5:16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃