Psaumes 19:1
למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃
Psaumes 36:5
יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Psaumes 50:6
ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה׃
Psaumes 89:2
כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם׃
Psaumes 89:5
ויודו שמים פלאך יהוה אף אמונתך בקהל קדשים׃
Esaïe 1:2
שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי׃
Apocalypse 19:2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
Psaumes 67:4
ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃
Psaumes 98:3
זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃
Nombres 14:21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
2 Samuel 22:47
חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי׃
Esaïe 6:3
וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו׃
Esaïe 45:6
למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד׃
Esaïe 60:2
כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה׃
Esaïe 60:3
והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך׃
Habaquq 2:14
כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים׃
Matthieu 6:9
לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃