Psaumes 8:1
למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃
Psaumes 67:4
ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃
Jérémie 31:7
כי כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את עמך את שארית ישראל׃
Psaumes 18:1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 28:7
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
Psaumes 52:7
הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃
Philippiens 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
Psaumes 33:1-3
1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
2
הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃
3
שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃
Psaumes 46:1-7
1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
2
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃
3
יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃
4
נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון׃
5
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃
6
המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃
7
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 66:1
למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃
Psaumes 100:1
מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃
Psaumes 100:2
עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃
Psaumes 46:11
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Génèse 50:17
כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו׃
Matthieu 22:32
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃