Psaumes 41:13
ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן׃
Psaumes 68:35
נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃
Psaumes 106:48
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃
1 Chroniques 29:10
ויברך דויד את יהוה לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם׃
1 Chroniques 29:20
ויאמר דויד לכל הקהל ברכו נא את יהוה אלהיכם ויברכו כל הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך׃
Psaumes 77:14
אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃
Psaumes 86:10
כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃
Psaumes 136:4
לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Job 9:10
עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר׃
Daniel 4:2
אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עליא שפר קדמי להחויה׃
Daniel 4:3
אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר׃