Psaumes 72:4
ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃
Psaumes 10:17
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Psaumes 82:3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
Psaumes 82:4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
Psaumes 102:17
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
Psaumes 102:20
לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃
Job 29:12
כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃
Esaïe 41:17
העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
Luc 7:22
ויען ישוע ויאמר להם לכו והגידו ליוחנן את אשר ראיתם ואשר שמעתם כי עורים ראים ופסחים מתהלכים ומצרעים מטהרים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרים׃
2 Corinthiens 8:9
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃
Hébreux 7:25
אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃
Apocalypse 3:17
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Ecclesiaste 4:1
ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃
Esaïe 63:4
כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה׃
Esaïe 63:5
ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני׃