Psaumes 17:8
שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃
Psaumes 17:9
מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃
Psaumes 17:13
קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃
Psaumes 59:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני׃
Psaumes 59:2
הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני׃
Psaumes 140:1-4
1
למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃
2
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃
3
שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃
4
שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃
2 Samuel 16:21
ויאמר אחיתפל אל אבשלם בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך וחזקו ידי כל אשר אתך׃
2 Samuel 16:22
ויטו לאבשלום האהל על הגג ויבא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל׃
2 Samuel 17:1
ויאמר אחיתפל אל אבשלם אבחרה נא שנים עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה׃
2 Samuel 17:2
ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל העם אשר אתו והכיתי את המלך לבדו׃
2 Samuel 17:12-14
12
ובאנו אליו באחת המקומת אשר נמצא שם ונחנו עליו כאשר יפל הטל על האדמה ולא נותר בו ובכל האנשים אשר אתו גם אחד׃
13
ואם אל עיר יאסף והשיאו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים וסחבנו אתו עד הנחל עד אשר לא נמצא שם גם צרור׃
14
ויאמר אבשלום וכל איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל אבשלום את הרעה׃
2 Samuel 17:21-14