Psaumes 31:11
מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃
Job 19:13-19
13
אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני׃
14
חדלו קרובי ומידעי שכחוני׃
15
גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃
16
לעבדי קראתי ולא יענה במו פי אתחנן לו׃
17
רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני׃
18
גם עוילים מאסו בי אקומה וידברו בי׃
19
תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי׃
Matthieu 26:48-50
48
והמסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא תפשוהו׃
49
ומיד נגש אל ישוע ויאמר שלום לך רבי וינשק לו׃
50
ויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו׃
Matthieu 26:56-50
Matthieu 26:70-74
70
ויכחש בפני כלם לאמר לא ידעתי מה את אמרת׃
71
ויצא אל פתח השער ותרא אותו אחרת ותאמר לאנשים אשר שם גם זה היה עם ישוע הנצרי׃
72
ויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את האיש׃
73
וכמעט אחרי כן ויגשו העמדים שם ויאמרו אל פטרוס אמת כי גם אתה מהם כי גם לשונך מגלה אותך׃
74
ויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול׃
Jean 1:11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
Jean 7:5
כי אחיו גם הם לא האמינו בו׃
1 Samuel 17:28
וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת׃
Michée 7:5
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃
Michée 7:6
כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃
Matthieu 10:21
והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם׃
Matthieu 10:22
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Matthieu 10:35
כי באתי להפריד איש מאביו ובת מאמה וכלה מחמותה׃
Matthieu 10:36
ואיבי איש אנשי ביתו׃