Psaumes 81:12
ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃
Exode 8:15
וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃
Exode 8:32
ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם׃
Exode 9:12
ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל משה׃
Lévitique 26:39
והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃
Esaïe 5:6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
Matthieu 21:19
וירא תאנה אחת על הדרך ויקרב אליה ולא מצא בה מאומה מלבד העלים ויאמר אליה מעתה לא יהיה ממך פרי עד עולם ותיבש התאנה פתאם׃
Matthieu 23:31
ובכן תעידו על נפשכם כי בנים אתם לרוצחי הנביאים׃
Matthieu 23:32
אף אתם מלאו סאת אבותיכם׃
Matthieu 27:4
חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
Matthieu 27:5
וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃
Romains 1:28
וכאשר מאסו להשיג האלהים בדעת נתנם האלהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר לא יתכן׃
Romains 9:18
ויוצא מזה כי את אשר יחפץ יחננו ואת אשר יחפץ יקשהו׃
2 Thessaloniciens 2:11
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃
2 Thessaloniciens 2:12
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃
Apocalypse 22:10
ויאמר אלי אל תחתם את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד׃
Apocalypse 22:11
החומס יוסיף לחמס והטמא יוסיף להטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש׃
Psaumes 109:17-19
17
ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃
18
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃
19
תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃
2 Timothée 4:14
אלכסנדר חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם לו יהוה כמעשיו׃
Psaumes 24:5
ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃
Esaïe 26:10
יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה׃
Romains 9:31
וישראל בבקשו אחרי תורת צדקה לתורת הצדקה לא הגיע׃
Romains 10:2
כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלהים אך לא בדעת׃
Romains 10:3
כי את צדקת אלהים לא ידעו ויבקשו להקים את צדקתם ובעבור זאת לצדקת אלהים לא נכנעו׃