Psaumes 68:4
שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃
Psaumes 18:10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Psaumes 93:2
נכון כסאך מאז מעולם אתה׃
Psaumes 102:25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
Psaumes 29:3-9
3
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
4
קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
6
וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃
7
קול יהוה חצב להבות אש׃
8
קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
Psaumes 77:17
זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו׃
Psaumes 77:18
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃
Ezechiel 10:5
וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצנה כקול אל שדי בדברו׃
Jean 12:28
אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃
Jean 12:29
והעם העמדים שמה כשמעם אמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו׃
Apocalypse 11:12
וישמעו קול גדול מן השמים מדבר אליהם לאמר עלו הנה ויעלו בענן השמימה ושנאיהם ראים אתם׃
Apocalypse 11:15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
Apocalypse 11:19
ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכל ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד׃