Psaumes 24:7-10
7
שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃
8
מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃
9
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃
10
מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃
Psaumes 47:5-7
5
עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר׃
6
זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃
7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
2 Samuel 6:12-17
12
ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלהים וילך דוד ויעל את ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה׃
13
ויהי כי צעדו נשאי ארון יהוה ששה צעדים ויזבח שור ומריא׃
14
ודוד מכרכר בכל עז לפני יהוה ודוד חגור אפוד בד׃
15
ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון יהוה בתרועה ובקול שופר׃
16
והיה ארון יהוה בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה׃
17
ויבאו את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושלמים׃
1 Chroniques 13:8
ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות׃
1 Chroniques 15:16-24
16
ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את אחיהם המשררים בכלי שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים בקול לשמחה׃
17
ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו׃
18
ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים׃
19
והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע׃
20
וזכריה ועזיאל ושמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשיהו ובניהו בנבלים על עלמות׃
21
ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על השמינית לנצח׃
22
וכנניהו שר הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא׃
23
וברכיה ואלקנה שערים לארון׃
24
ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון׃