Job 27:8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Job 27:9
הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
Proverbes 15:29
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃
Proverbes 21:13
אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃
Proverbes 28:9
מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃
Esaïe 1:15
ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
Jean 9:31
והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע׃
Jacques 4:3
הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃