Psaumes 129:1-3
1
שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל׃
2
רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי׃
3
על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם׃
Esaïe 51:23
ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים׃
Esaïe 43:1
ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה׃
Esaïe 43:2
כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃
Actes 14:22
ויחזקו את נפשות התלמידים ויזהירו אתם לעמד באמונה וכי רק בצרות רבות בוא נבוא אל מלכות האלהים׃
1 Thessaloniciens 3:3
שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו׃
1 Thessaloniciens 3:4
הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 40:2
ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃
Psaumes 40:3
ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃
Job 36:16
ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן׃
Luc 16:25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
Apocalypse 7:14-17
14
ואמר אליו אדני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלתם וילבינום בדם השה׃
15
לכן הנם לפני כסא האלהים ומשרתים אותו בהיכלו יומם ולילה והישב על הכסא יתן משכנו עליהם׃
16
לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב׃
17
כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃
Psaumes 107:35-37
35
ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים׃
36
ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב׃
37
ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה׃
Esaïe 35:6
אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה׃
Esaïe 35:7
והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא׃