Esaïe 29:20
כי אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל שקדי און׃
Esaïe 29:21
מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויטו בתהו צדיק׃
Matthieu 22:15
וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃
Matthieu 26:61
ויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים׃
Luc 11:54
ויארבו לו ויבקשו לצודד דבר מפיהו למען ימצאו עליו שטנה׃
Jean 2:19
ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו׃
2 Pierre 3:16
וכן בכל אגרותיו בדברו שם על אלה ובהם יש דברים קשי ההבנה והבערים והפתאים יהפכו אתם כאשר גם יעשו לכתבים האחרים לאבדן נפשם׃
1 Samuel 18:17
ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים׃
1 Samuel 18:21
ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום׃
1 Samuel 18:29
ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים׃
1 Samuel 20:7
אם כה יאמר טוב שלום לעבדך ואם חרה יחרה לו דע כי כלתה הרעה מעמו׃
1 Samuel 20:33
ויטל שאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד׃
Jérémie 18:18
ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל נקשיבה אל כל דבריו׃
Luc 22:3-6
3
והשטן נכנס ביהודה המכנה איש קריות והוא במספר שנים העשר׃
4
וילך וידבר עם ראשי הכהנים ושרי החיל איך ימסרנו אל ידם׃
5
וישמחו ויאתו לתת לו כסף׃
6
ויבטח אתם ויבקש תואנה למסרו אליהם שלא לעיני ההמון׃