Psaumes 54:5
ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃
Psaumes 3:1
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃
Psaumes 118:10-12
10
כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
11
סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
12
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃
Actes 4:25-27
25
אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
26
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
27
כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃
Apocalypse 16:14
כי רוחות השדים הנה עשות אותות ויצאות אל מלכי ארץ ותבל כלה לאספם למלחמה היום ההוא הגדול יום אלהי הצבאות׃
Psaumes 9:2
אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 92:1
מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃
Psaumes 92:8
ואתה מרום לעלם יהוה׃
Psaumes 93:4
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Daniel 5:18
אנתה מלכא אלהא עליא מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך׃
Michée 6:6
במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃