Psaumes 86:12
אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם׃
Psaumes 86:13
כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃
Psaumes 116:8
כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי׃
2 Corinthiens 1:10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
1 Thessaloniciens 1:10
ולחכות לבנו מן השמים אשר העירו מן המתים לישוע מצילנו מן החרון הבא׃
Hébreux 2:15
ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃
Jacques 5:20
ידוע ידע כי המשיב את החוטא מעקשות דרכו הוא יושיע את נפשו ממות ויכסה על המון פשעים׃
Psaumes 17:5
תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃
Psaumes 94:18
אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃
Psaumes 145:14
סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים׃
1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
Psaumes 116:9
אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃
Génèse 17:1
ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃
Esaïe 2:5
בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה׃
Esaïe 38:3
ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃
Job 33:30
להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים׃
Jean 8:12
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃
Jean 12:35
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
Jean 12:36
בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את הדברים האלה דבר ישוע וילך לו ויסתר מפניהם׃
Ephésiens 5:8-14
8
כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
9
כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃
10
ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃
11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
12
כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃
13
אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃
14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃
Apocalypse 21:24
והגוים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה׃