Psaumes 16:1
מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃
Psaumes 57:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃
Psaumes 58:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
Psaumes 59:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני׃
Psaumes 60:1
למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃
1 Samuel 21:11-15
11
ויאמרו עבדי אכיש אליו הלוא זה דוד מלך הארץ הלוא לזה יענו במחלות לאמר הכה שאול באלפו ודוד ברבבתו׃
12
וישם דוד את הדברים האלה בלבבו וירא מאד מפני אכיש מלך גת׃
13
וישנו את טעמו בעיניהם ויתהלל בידם ויתו על דלתות השער ויורד רירו אל זקנו׃
14
ויאמר אכיש אל עבדיו הנה תראו איש משתגע למה תביאו אתו אלי׃
15
חסר משגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עלי הזה יבוא אל ביתי׃
1 Samuel 29:4
ויקצפו עליו שרי פלשתים ויאמרו לו שרי פלשתים השב את האיש וישב אל מקומו אשר הפקדתו שם ולא ירד עמנו במלחמה ולא יהיה לנו לשטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל אדניו הלוא בראשי האנשים ההם׃
Psaumes 31:9
חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃
Psaumes 57:1-3
1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃
2
אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃
3
ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
Psaumes 59:10
אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי׃
Psaumes 69:13-16
13
ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך׃
14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
16
ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃
Psaumes 136:10
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:15
ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:17-20
17
למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃
18
ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃
19
לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃
20
ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃
Psaumes 143:12
ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל צררי נפשי כי אני עבדך׃
Psaumes 21:9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
Psaumes 27:2
בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃
Psaumes 35:25
אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו׃
Psaumes 57:3
ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
Psaumes 106:17
תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם׃
Psaumes 124:3
אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃
Proverbes 1:12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
Lamentations 2:2
בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה׃
Lamentations 2:5
היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃
Lamentations 2:16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
Osée 8:8
נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו׃
1 Corinthiens 15:54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃