Psaumes 28:7
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
Psaumes 140:7
יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק׃
Exode 15:2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
Esaïe 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
Esaïe 45:24
אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃
Zacharie 10:12
וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו נאם יהוה׃
Ephésiens 6:10
סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃
Philippiens 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
Psaumes 71:9
אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני׃
Psaumes 77:7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
Psaumes 94:14
כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב׃
1 Chroniques 28:9
ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃
Psaumes 42:9
אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב׃