Psaumes 25:11
למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא׃
Psaumes 25:18
ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי׃
Psaumes 51:7-10
7
תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃
8
תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃
9
הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃
10
לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃
Psaumes 51:14-10
Psaumes 65:3
דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם׃
Psaumes 130:8
והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו׃
Michée 7:19
ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃
Matthieu 1:21
והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃
Tite 2:14
אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃
Psaumes 35:21
וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃
Psaumes 44:13
תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃
Psaumes 57:3
ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
Psaumes 79:4
היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃
Psaumes 119:39
העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים׃
2 Samuel 16:7
וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעל׃
2 Samuel 16:8
השיב עליך יהוה כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתו ויתן יהוה את המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה׃
Joël 2:17
בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם׃
Joël 2:19
ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים׃
Romains 2:23
תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃
Romains 2:24
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃