Psaumes 130:5
קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃
Psaumes 130:6
נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃
Génèse 49:18
לישועתך קויתי יהוה׃
Luc 2:25
והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היה עליו׃
Psaumes 38:15
כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃
Psaumes 119:81
כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃
Psaumes 119:166
שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃
Job 13:15
הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃
Romains 15:13
ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃