1 Corinthiens 7:31
והנהנים מן העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי עבור יעבר תאר העולם הזה׃
Jacques 4:14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
Ecclesiaste 1:14
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 2:17
ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 2:18
ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי׃
Ecclesiaste 2:20
וסבותי אני ליאש את לבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש׃
Ecclesiaste 2:21
כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה׃
Ecclesiaste 4:7
ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש׃
Ecclesiaste 4:8
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃
Ecclesiaste 6:11
כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Ecclesiaste 12:8
הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃
Esaïe 55:2
למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם׃
Luc 10:40-42
40
ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר נא אליה ותעזר לי׃
41
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
42
אבל אחת היא מן הצרך ומרים בחרה לה החלק הטוב אשר לא יקח ממנה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃
Luc 12:29
גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃
1 Pierre 5:7
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃
Psaumes 49:10
כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
Psaumes 49:11
קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃
Job 27:16
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
Job 27:17
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
Proverbes 13:22
טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃
Proverbes 23:5
התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃
Proverbes 27:24
כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃
Ecclesiaste 2:8
כנסתי לי גם כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגת בני האדם שדה ושדות׃
Ecclesiaste 2:18-21
18
ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי׃
19
ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל׃
20
וסבותי אני ליאש את לבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש׃
21
כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה׃
Ecclesiaste 2:26-21
Ecclesiaste 5:14
ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃
Jacques 5:3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃