Psaumes 38:13
ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו׃
Psaumes 38:14
ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות׃
Esaïe 53:7
נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
Matthieu 27:12-14
12
וידברו עליו שטנה הכהנים הגדולים והזקנים והוא לא ענה דבר׃
13
ויאמר אליו פילטוס האינך שמע כמה הם מעידים בך׃
14
ולא ענהו אף דבר אחד ויתמה ההגמון עד מאד׃
Matthieu 7:6
אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פן ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם׃
Job 32:19
הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע׃
Job 32:20
אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה׃
Actes 4:20
כי לא נוכל אנחנו לחדל מדבר את אשר ראינו ושמענו׃