Psaumes 31:7
אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי׃
Psaumes 31:8
ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃
Psaumes 124:6
ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃
Psaumes 124:7
נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃
1 Samuel 23:26-28
26
וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם׃
27
ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ׃
28
וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות׃
2 Timothée 4:17
אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה׃
2 Pierre 2:9
כי יודע יהוה להציל את חסידיו מנסיון ולחשך את הרשעים ליום המשפט להשיב גמולם להם׃
Psaumes 109:31
כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃
Romains 8:1
על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃
Romains 8:33
מי יענה בבחירי אלהים הן אלהים הוא המצדיק׃
Romains 8:34
ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלהים והוא יפגיע בעדנו׃