Psaumes 7:3-5
3
יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי׃
4
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃
5
ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה׃
Psaumes 25:3
גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃
Psaumes 64:4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
Jean 15:25
אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃
Psaumes 9:15
טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃
Psaumes 119:85
כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Job 18:8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃