Psaumes 120:5-7
5
אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃
6
רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃
7
אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃
Psaumes 31:13
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו׃
Psaumes 36:3
דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 38:12
וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃
Psaumes 52:2
הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃
Psaumes 64:4-6
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
Psaumes 140:2-5
2
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃
3
שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃
4
שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃
5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Jérémie 11:19
ואני ככבש אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא יזכר עוד׃
Daniel 6:5
אדין גבריא אלך אמרין די לא נהשכח לדניאל דנה כל עלא להן השכחנה עלוהי בדת אלהה׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Actes 23:15
ועתה הודיעו אתם והסנהדרין את שר האלף ויורידהו מחר אליכם כאלו תחפצו לדרש היטב את ענינו ואנחנו נכונים להמיתו בטרם יקרב אליכם׃
Actes 25:3
ויפצרו בו וישאלו ממנו לעשות חסד עמהם להביאו ירושלים והמה מתנכלים אתו להמיתו בדרך׃
Matthieu 12:19
לא יצעק ולא ישא ולא ישמע בחוץ קולו׃
Matthieu 12:24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
1 Pierre 2:22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
1 Pierre 2:23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃