Psaumes 7:12
אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה׃
Psaumes 7:13
ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל׃
Exode 15:3
יהוה איש מלחמה יהוה שמו׃
Deutéronome 32:41
אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם׃
Deutéronome 32:42
אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב׃
Esaïe 13:5
באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃
Esaïe 42:13
יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר׃