Psaumes 109:17-19
17
ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃
18
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃
19
תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃
Lévitique 26:23
ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃
Lévitique 26:24
והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם׃
Lévitique 26:27
ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי׃
Lévitique 26:28
והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם׃
Proverbes 3:34
אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃
Romains 2:4-6
4
או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃
5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
6
אשר ישלם לאיש כמעשהו׃
Romains 2:9-6
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃