Psaumes 25:9
ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃
Psaumes 37:11
וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃
Psaumes 145:14
סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים׃
Psaumes 146:8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
Psaumes 146:9
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
Psaumes 149:4
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Sophonie 2:3
בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף יהוה׃
Matthieu 5:5
אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃
Jacques 4:10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
1 Pierre 3:4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
1 Pierre 5:6
השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Psaumes 73:18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
Psaumes 73:19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
Psaumes 146:9
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
2 Pierre 2:4-9
4
כי לא חס אלהים על המלאכים אשר חטאו כי אם הורידם לקצבי הרים ויסגירם בכבלי אפל לשמרם למשפט׃
5
וגם על דורות קדם לא חס וישמר רק את נח השמיני קרא הצדק בהביאו את המבול על דור הרשעים׃
6
ואת ערי סדום ועמרה הפך לאפר והאשימם במהפכה וישימם למשל לאשר עתידים לעשות זמה׃
7
ויצל את לוט הצדיק אשר הלאוהו אנשי בליעל ההם בדרך זמתם׃
8
כי הצדיק הזה בשבתו בתוכם האדיב את נפשו הישרה יום יום בראותו ובשמעו מעשי רשעם׃
9
כי יודע יהוה להציל את חסידיו מנסיון ולחשך את הרשעים ליום המשפט להשיב גמולם להם׃