Psaumes 48:1
שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃
Psaumes 96:4
כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃
Psaumes 99:2
יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים׃
Psaumes 135:5
כי אני ידעתי כי גדול יהוה ואדנינו מכל אלהים׃
Psaumes 145:3
גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃
1 Chroniques 16:25
כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃
Jérémie 10:6
מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה׃
Jérémie 32:17-19
17
אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
18
עשה חסד לאלפים ומשלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם האל הגדול הגבור יהוה צבאות שמו׃
19
גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃
Nahoum 1:3
יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃
Apocalypse 15:3
וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 139:17
ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃
Psaumes 139:18
אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃
Esaïe 40:28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃