Psaumes 35:27
ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃
Psaumes 149:4
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
Proverbes 11:20
תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך׃
Proverbes 31:30
שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃
Esaïe 62:4
לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃
Sophonie 3:17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃
Malachie 3:16
אז נדברו יראי יהוה איש את רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו׃
Malachie 3:17
והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם כאשר יחמל איש על בנו העבד אתו׃
1 Pierre 3:4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 33:22
יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃
1 Pierre 1:13
לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃
1 Pierre 1:17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃