Psaumes 20:7
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃
Psaumes 33:16-18
16
אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃
17
שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃
18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Job 39:19-25
19
התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃
20
התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה׃
21
יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת נשק׃
22
ישחק לפחד ולא יחת ולא ישוב מפני חרב׃
23
עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון׃
24
ברעש ורגז יגמא ארץ ולא יאמין כי קול שופר׃
25
בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה׃
Proverbes 21:31
סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃
Esaïe 31:1
הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו׃
Osée 1:7
ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
2 Samuel 1:23
שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו׃
2 Samuel 2:18-23
18
ויהיו שם שלשה בני צרויה יואב ואבישי ועשהאל ועשהאל קל ברגליו כאחד הצבים אשר בשדה׃
19
וירדף עשהאל אחרי אבנר ולא נטה ללכת על הימין ועל השמאול מאחרי אבנר׃
20
ויפן אבנר אחריו ויאמר האתה זה עשהאל ויאמר אנכי׃
21
ויאמר לו אבנר נטה לך על ימינך או על שמאלך ואחז לך אחד מהנערים וקח לך את חלצתו ולא אבה עשהאל לסור מאחריו׃
22
ויסף עוד אבנר לאמר אל עשהאל סור לך מאחרי למה אככה ארצה ואיך אשא פני אל יואב אחיך׃
23
וימאן לסור ויכהו אבנר באחרי החנית אל החמש ותצא החנית מאחריו ויפל שם וימת תחתו ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשהאל וימת ויעמדו׃
Ecclesiaste 9:11
שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם׃