Psaumes 147:14
השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃
Exode 23:25
ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃
Lévitique 26:4
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו׃
Lévitique 26:5
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם׃
Deutéronome 28:2-5
2
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך׃
3
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה׃
4
ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃
5
ברוך טנאך ומשארתך׃
Proverbes 3:9
כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃
Proverbes 3:10
וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃
Aggée 1:6
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב׃
Aggée 1:9
פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו׃
Aggée 2:16-19
16
מהיותם בא אל ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים׃
17
הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל מעשה ידיכם ואין אתכם אלי נאם יהוה׃
18
שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל יהוה שימו לבבכם׃
19
העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך׃
Malachie 2:2
אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃
Matthieu 14:19-21
19
ויצו את העם לשבת על הדשא ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם׃
20
ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים׃
21
והאכלים היו כחמשת אלפי איש מלבד הנשים והטף׃
Luc 1:53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
2 Corinthiens 9:10
והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃
2 Corinthiens 9:11
למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃
Psaumes 22:26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
Psaumes 37:3
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃
Psaumes 37:19
לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃
Deutéronome 14:29
ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Jérémie 31:14
ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי ישבעו נאם יהוה׃
Matthieu 5:6
אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃
Matthieu 6:32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Marc 8:6-9
6
ויצו את העם לשבת לארץ ויקח את שבע ככרות הלחם ויברך ויפרס ויתן אותם לתלמידיו לשום לפניהם וישימו לפני העם׃
7
ויהי להם מעט דגים קטנים ויברך ויאמר לשום לפניהם גם את אלה׃
8
ויאכלו וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שבעת דודים׃
9
והאכלים היו כארבעת אלפי איש וישלחם׃