1 Samuel 24:2
ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל ישראל וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים׃
Job 39:1
הידעת עת לדת יעלי סלע חלל אילות תשמר׃
Deutéronome 14:7
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃
Proverbes 30:26
שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם׃