Psaumes 40:8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Psaumes 119:35
הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃
Psaumes 119:47
ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃
Psaumes 119:48
ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃
Psaumes 119:72
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃
Psaumes 119:92
לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Jérémie 15:16
נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות׃
Romains 7:22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
1 Jean 5:3
כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
Psaumes 104:34
יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Psaumes 119:15
בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃
Psaumes 119:97-99
97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
Josué 1:8
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃
1 Timothée 4:15
לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃
Psaumes 88:1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
Luc 2:37
והיא אלמנה כארבע ושמנים שנה ולא משה מן המקדש ובצום ובתחנונים עבדה את האלהים לילה ויום׃
Luc 18:7
והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃
1 Thessaloniciens 2:9
הלא תזכרו אחי את יגיעתנו ואת תלאתנו אשר היינו עמלים לילה ויומם לבלתי היות למשא לאיש בבשרנו בקרבכם את בשורת האלהים׃
2 Timothée 1:3
מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃