×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Job 2:7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Job 2:8
ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר׃
Job 17:14
לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃
Job 19:26
ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה׃
Job 24:20
ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה׃
Job 30:18
ברב כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני׃
Job 30:19
הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר׃
Psaumes 38:5-7
5
הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃
6
נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי׃
7
כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃
Esaïe 1:6
מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃
Esaïe 14:11
הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
Job 9:31
אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי׃
Esaïe 66:24
ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר׃
Ezechiel 20:43
וזכרתם שם את דרכיכם ואת כל עלילותיכם אשר נטמאתם בם ונקטתם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם׃