Psaumes 51:4
לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃
Romains 3:4
חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃
Esaïe 14:27
כי יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה׃
Esaïe 28:18
וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס׃
Galates 3:15
אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃
Galates 3:17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃
Hébreux 7:18
בעבור כי המצוה הקדמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל׃
Job 10:3
הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃
Job 27:2-6
2
חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃
3
כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃
4
אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה׃
5
חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני׃
6
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃
Job 32:2
ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים׃
Job 34:5
כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃
Job 34:6
על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃
Job 35:2
הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃
Job 35:3
כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי׃