Job 34:31
כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃
Job 34:32
בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Job 33:14
כי באחת ידבר אל ובשתים לא ישורנה׃
2 Rois 6:10
וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלהים והזהירה ונשמר שם לא אחת ולא שתים׃
Psaumes 62:11
אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים׃
Jérémie 31:18
שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי׃
Jérémie 31:19
כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי׃