Lévitique 23:40
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים׃
Esaïe 15:7
על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום׃
Ezechiel 17:5
ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע קח על מים רבים צפצפה שמו׃